FES - Bestemmelser for traditionspleje

Dette afsnit på hjemmesiden er ikke mere aktuelt i alle detaljer, idet dele af FES-kompetencerne i øjeblikket decentraliseres således, at der i alle garnisoner m.v. i partnerskabsaftaler er oprettet lokale/regionale FES-enheder.

Afsnittet opdateres senere!

Forsvarsministeriet udsendte i november 2018 opdaterede og forenklede bestemmelser for traditionsplejen.

Definition:

Traditionspleje er betegnelsen for aktiviteter, der gennem deres sigte bidrager til bevarelsen af Forsvarets særlige traditioner, korpsånd, og støtter Forsvarets udsendte og deres pårørende.

Ministeriet præciserer, at "kun foreninger, hvor alle medlemmer uden undtagelse er ansatte eller tidligere ansatte i Forsvaret, og som arbejder for Forsvarets virke, er eller vil kunne blive traditionsbærende".

Det kan således konkluderes, at samtlige soldater- og marineforeninger tilsluttet DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, er traditionsbærende foreninger.

Begrænsning:

Der stilles krav om, at den enkeltstående aktivitet skal være relevant for foreningens overordnede mål for, at arrangementet kan komme under begrebet "traditionspleje". Det drejer sig eksempelvis om diverse møder, generalforsamlinger, julefrokoster etc.

Bestemmelserne præciserer,

  • at ægtefæller/samlevere til traditionsbærende foreningers medlemmer ikke kan indkvarteres på Forsvarets institutioner til intern sats, men til markedsleje, når et medlem af en traditionsbærende forening indkvarteres sammen med en ægtefælle/samlever (pris herfor er jfr. FES takstblad - 2020: kr. 350,00 pr. dobbeltværelse),
  • at reglerne ikke omfatter faciliteter, som er indrettet til specielt brug, og som forudsætter særlig iagttagelse af arbejdsmiljøreglerne (heraf følger, at soldaterforeningernes anvendelse af Forsvarets skydeanlæg ikke er omfattet af traditionsplejen). 

Bestilling af lokaler, indkvartering etc.:

Traditionsbærende foreninger bestiller lokaler og indkvartering via

Ejendomsstyrelsens Servicecenter

fes-ktp-servicecenter@mil.dk eller tlf. 72 81 33 00


FES anfører særligt ordrenummer for samtlige bestillinger af lokaler, indkvartering m.v.

Køb af forplejning:

Traditionsbærende foreninger bør ved gennemførelse af aktiviteter indkøbe evt. forplejning ved Forsvarets kantineleverandør. Afregning skal foretages direkte mellem foreningen og kantinen.

Forplejning kan alene købes til markedspriser.

Såfremt forplejning ikke kan købes gennem kantineleverandøren, kan anden leverandør vælges.

---

Nedenfor kan downloades orientering om og bestemmelser for traditionsplejen.

DSM-ledergruppen har udpeget oberstløjtnant Leif Giebel - landsformand for Flyvevåbnets Soldaterforening - som DSM kontaktmand i relation til FES.

Kontakt til Leif Giebel: lf@propel.dk 

Opstår fortolknings- eller andre problemer i forhold til traditionsplejebestemmelserne, orienteres DSM. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. 

Ejendomsstyrelsen varetager Forsvarets bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Ejendomsstyrelsen har det overordnede ansvar for viceværtsskabet på alle Forsvarets etablissementer, herunder kantinedrift, rengøring, arealpleje og affaldshåndtering. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har tillige ansvaret for drift og vedligeholdelse af Forsvarets skove og naturarealer og er ansvarlig for miljø- og energiområdet i Forsvaret. Styrelsen står for køb og salg af Forsvarets ejendomme samt administrationen af Forsvarets ca. 700 lejeboliger.

Via lokale driftsområde varetager Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse de praktiske opgaver på kasernerne, flyvestationer og flådestationerne. Brugere og kunder kan altid henvende sig til via en lokal ”desk” og få rådgivning og hjælp.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ledelse og stab er placeret i Hjørring med decentral tilstedeværelse spredt over landet.

Orientering om traditionspleje.pdf

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrivelse af 19.12.2018 - Orientering om FES opdaterede bestemmelser for traditionspleje.

FES bestemmelser for traditionspleje 2018